ประวัติความเป็น ธนบัตรดอกจัน หรือ Asterisk คือ ธนบัตรที่พิมพ์เตรียมไว้สำหรับใช้ทดแทนธนบัตรที่พิมพ์เสียทุกชนิดราคา โดยพิมพ์เครื่องหมายดอกจันสีแดงและสีดำแทนอักษรและหมายเลขกำกับหมวด บริษท์ Thomas do La Rue
เป็นผู้เสนอวิธีการ นี้ เนื่องจากจะช่วยให้พิมพ์ได้รวดเร็วขึ้นแล้ว และยังลดการผิดพลาดในการพิมพ์ลง ซึ่งเดิมจะพิมพ์ขึ้นใหม่
โดยมีหมวดและเลขหมายเดียวกับธนบัตรที่เสีย ธนบัตรดอกจันจัดพิมพ์เฉพาะแบบ 9
เท่านั้น แต่ฝ่ายออกบัตรธนคารในเวลานั้นมิได้ใช้ เมื่อพบธนบัตรดอกจันในแหนบ
จะใช้ ธนบัตรตัวดีเปลี่ยนแทน ปัจจุบันโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ธนบัตรหมวดอักษร S และ พ. เป็นธนบัตรทดแทน