ธนบัตรแบบ1 1000บาท รุ่น2

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลธนบัตร
ธนบัตรแบบ 1 ถูกจัดพิมพ์ที่บริษัทโทมัสเดอลารูเสร็จเรียบร้อยและส่งมาถึงสยามในปี 2455 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 จึงได้มีพระบรมราชโองการให้ตรา พระราชบัญญัติธนบัตรสยาม ร.ศ. 121 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2445 ให้ธนบัตรใช้แทนเงินเพื่อสะดวกต่อการนับและการพกพาของประชาชน ธนบัตรที่นำออกมาใช้เป็นรูปตั๋วสัญญาใช้เงินของรัฐบาลสยาม สัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำธนบัตรมายื่นโดยทันทีและรับคืนเป็นเงินตราโลหะได้ที่กรมธนบัตร กรุงเทพหรือตามพระคลังของรัฐบาลในต่างจังหวัด ซึ่งกรมธนบัตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2445 ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังและมีการเปิดรับแลกธนบัตรเป็นปฐมฤกษ์แก่เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ

ธนบัตร 1000 บาท แบบ 1 พิมพ์เพียงด้านเดียวด้วยการพิมพ์แบบสีพื้น ไม่มีความนูนหนาของหมึก มีลายน้ำในเนื้อกระดาษเป็นลายน้ำรูปไอราพต ช้างสามเศียร และลายน้ำข้อความรัฐบาลไทยและราคา ลวดลายบนธนบัตรทุกชนิดราคามีลักษณะคล้ายกันกับชนิดราคาอื่น แต่แตกต่างที่ขนาดและสีสันในแต่ละราคา
ขนาดธนบัตร
12.60 x 20.50 เซนติเมตร

ลวดลายบนหน้าธนบัตร
บริเวณตอนกลางด้านบนมีตราแผ่นดิน ที่มุมทั้ง 4 มีเลขบอกราคาเป็นเลขไทยและเลขอารบิค หมวดอักษรและหมายเลขไทยอยู่ด้านบนขวา หมวดอัษรโรมันและหมายเลขอารบิคอยู่ด้านบนซ้าย พิมพ์วันที่ของธนบัตรไว้ใต้หมวดอัษรและหมายเลขธนบัตร มีอักษรจีนอยู่ในกรอบด้านซ้าย อักษรมลายูอยู่ในกรอบด้านขวา